• DELKOR
  • PUMA
  • ATLASBX
  • SOLITE
  • GLOBAL
  • CHEETAH
  • SBK
  • HEXA

فروش انواع باتری های کره ای و ایرانی به همراه ارسال و نصب در شهر تهران

تلفن تماس :  ۰۹۱۹۸۲۳۸۳۳۹- ۳۳۹۱۹۲۹

داغی باتری خریداری میشود

تلگرام

دستورالعمل پیاده و سوار کردن باتری از روی خودرو

وسایل مورد نیاز :

آچار تخت یا رینگی مناسب

وسیله ی مخصوص باز کردن بست های باتری

-بست قطبی منفی باتری را شل کنید ( شکل1 )

با ابزار های مخصوص در آوردن بست های باتری ، بست قطب منفی را جدا کنید (شکل 2) .

-با ابزار مخصوص بست قطب مثبت باتری را جدا کنید . مانند شکل 1

-بست های نگهدارنده ی باتری را باز کنید . مانند شکل 2

فروش باطری کره ای ، باطری اتمی ماشین ، قطب منفی باطری ماشین ، فروش باطری ماشین ، فروش باطری خودرو

شکل 2

باطری ماشین ، باطری خودرو ، بست قطبی منفی باطری را شل کنید ، فروش باطری خودرو ، فروش باطری اتمی ماشین

شکل 1

باطری خودرو ، فروش باطری خودرو ، فروش باطری اتمی ، فروش باطری ماشین ، نگهداری باطری ماشین

شکل 4

باطری ماشین ، فروش باطری ماشین ، سفت کردن باطری ماشین ، فروش باطری اتمی ماشین ، فروش باطری خودرو

شکل 3

-بست های نگهدارنده ی باطری ماشین را باز کنید . (شکل 3 )

-باطری را از محل خود در روی خودرو آزاد کنید .

-باطری را از روی خودرو بردارید ( شکل 4)

عملیات سوار کردن باتری عکس مراحل پیاده کردن آن از روی خودرو است .

لیست مقالات پیشنهادی

فروش باطری کره ای ، باطری اتمی ماشین ، قطب منفی باطری ماشین ، فروش باطری ماشین ، فروش باطری خودرو
باطری ماشین ، باطری خودرو ، بست قطبی منفی باطری را شل کنید ، فروش باطری خودرو ، فروش باطری اتمی ماشین
باطری خودرو ، فروش باطری خودرو ، فروش باطری اتمی ، فروش باطری ماشین ، نگهداری باطری ماشین
باطری ماشین ، فروش باطری ماشین ، سفت کردن باطری ماشین ، فروش باطری اتمی ماشین ، فروش باطری خودرو

تلفن تماس :